1. Játék szervező: Sikercsillag Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 98. info@sarkcsillagsport.hu, 06-20-4902771 (továbbiakban: „Szervező”)
  2. A Játék leírása: Azon személyek között, akik 2021.06.01 és 2021.07.30. között a Sarkcsillag Sport boltban személyesen vagy a www-sarkcsillagsport.hu weboldalon Salomon Ultra Glide terepfutó cipőt vásárolnak és regisztrálnak a Nyereményjátékra, a Játékszbaályzat 5. pontjában meghatározott nyereményeket sorsoljuk ki. A játékban való részvétel önkéntes. Regisztrálni a vásárláskor, illetve a vásárlás után a vásárlást igazoló nyugta vagy számla bemutatásával utólag is lehet a részvételi határidőn belül.
  3. Kik vehetnek részt a játékban? A játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú természetes személy vehet részt, aki a magyar hatóságok által kiállított érvényes személy azonosító okmánnyal  és Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá nem áll fenn vele szemben a jelen pontban felsorolt kizáró ok (továbbiakban: „Játékos”) és a Játék regisztrációs időszaka alatt regisztrál a Jákéra, elfogadja a Játékszabályzat feltételeit és hozzájárul a Játékszabályzatban meghatározott módon személyes  adatainak kezeléséhez. A Szervező a Játékszabályzatban foglalt feltételek teljesülése céljából jogosult megvizsgálni a Játékosok által megadott adatok valóságtartalmát és a Játékosok Részvételi Feltételeknek való megfelelését. A Játékban a Szervező megbízottai, dolgozói, valamint mindezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, annak 8. pontjában található adatkezelési tájékoztatóval együtt, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a játékból automatikusan kizárásra kerül. Tovább amennyiben a Szervező megállapítása szerint az adott Játékos a Játék időtartama alatt vagy azt követően bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy jogosult az érintett Játékost a Játékból szintén kizárni. A kizárásról a Szervező nem értesíti a Játékost. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
  4.  A Játék időtartama, menete: A játék időtartama 2021.06.01-2021.07.30. Részvételi regisztráció: 2021.08.08. 23 óra 59 percig. Sorsolás: 2021.08.09. hétfő este a Sarkcsillag Sport bolt Instagram oldalán élőben történik. A Játék menete: A Játékosok bolti vásárlás esetén a helyszínen vagy webes vásárlás esetén e-mailben megküldött regisztrációs adatlap kitöltésével és annak info@sarkcsillagsport.hu e-mail címre való visszaküldésével jogosultak a részvételre. A regisztrációs lapon teljes név, e-mail cím, pontos lakcím, telefonszám és a vásárlást igazoló nyugta vagy számla számának megadásával lehet a játékban részt venni. Egy vásárlással csak egyszer lehet részt venni a játékban, a vásárlást nyugtával vagy számlával kell igazolni. A regisztrációs lapot a Sarkcsillag Sport boltban kihelyezett gyűjtőedénybe kell a jelen pontban meghatározott határidőn belül bedobni vagy e-mailben a kitöltött és aláírt regisztrációs lapot az info@sarkcsillagsport.hu e-mail címre megküldeni. Ha egy játékos többször is regisztrál ugyanazzal a vásárlással, akkor a második és azon túli regisztrációk már nem kerülnek figyelembe vételre. Minden határidőn belül beérkezett, szabályos regisztráció bekerül a Sarkcsillag Sport boltban elhelyezett gyűjtőedénybe. A nyertesek 2021.08 09-én ebből a gyűjtőedényből kerülnek kihúzásra.
  5. Nyeremények, nyertesek:

Nyeremények:

- 1, azaz egy darab verseny nevezés egy fő részére, a Nyertes által tetszőlegesen kiválasztott 2021-ben rendezendő magyar futóverseny tetszőleges távjára, aminek a nevezési díját az Amer Sports Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe fizeti. A nyertes tudomásul veszi, hogy az Amer Sports Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe csak olyan versenyre tudja biztosítani a nevezést, amely versenynek még nyitott a nevezése, tehát még lehetséges a nevezés akkor, amikor a nyertes az Amer Sports Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe tudomására hozza, hogy melyik versenyen kíván indulni.

- 1, azaz egy darab 10.000 Ft, azaz Tízezer forint értékű vásárlási utalvány, mely a Sarkcsillag Sport boltban vagy annak webáruházában váltható be, melyet a Sikercsillag Kft. biztosít.

- 1, azaz egy darab, db 5.000 Ft, azaz Ötezer forint értékű vásárlási utalvány, mely a Sarkcsillag Sport boltban vagy annak webáruházában váltható be, melyet a Sikercsillag Kft. biztosít.

A nyeremények át nem ruházhatók és készpénzre nem válthatók. A Nyertes a nyeremény átvételére a sorsolást követő 15 napig jogosult. Ha ez alatt a 15 nap alatt a Nyertes személyesen vagy írásban nem jelentkezik a nyereményért vagy webáruházi vásárlás esetén él a 14 napos elállási jogával, akkor elveszíti jogát a nyereményre.

3 db nyertes és 1 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

6.      Nyertesek értesítése: A Nyertesek neve a Sarkcsillag Sport bolt Facebook és Instagram oldalán lesz közzétéve legkésőbb 2021.08.10. 23 óra 59 percig, továbbá a nyertesek a regisztrációkor megadott e-mail címen is értesítve lesznek 2021.08.10. 23 óra 59 percig. A nyeremény átvételére az e-mail értesítétől számított 15 nap áll rendelkezésre.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- Webáruházi vásárlás esetén él a 14 napos elállási jogával.

- 2021.08.25. éjfélig nem veszi át a nyereményt a 7. pontban részletezett módokon.

- Ha bármely okból nem lehet felvenni a kapcsolatot a nyertessel.

- Ha egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a játékban és így jogosulatlan a nyereményre.

- Egyértelműen bizonyítható, hogy a játék mentetét, eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja.

- A jelen játékszabályzat bármely pontját megszegi.

7.      A nyeremény átvétele: A nyertes a nyeremény átvételére a sorsolást követő 15 napig jogosult. Ha ez alatt a 15 nap alatt személyesen vagy írásban nem jelentkezik a nyereményért, akkor elveszti jogát a nyereményre, melyet a tartaléknyertes kap meg. Amennyiben a nyertes él a 14 napos webáruházi elállási jogával, úgy helyette szintén a tarteléknyertes szerez jogot a nyereményre. Átvételnek számít, ha a Nyertes a nyereményt 2021.08.25. napjáig személyesen átveszi a Sarkcsillag Sport boltban vagy az info@sarkcsillagsport.hu  e-mailen jelentkezik az átvétel részleteinek egyeztetésére.

8.      A szervezők felelőssége: A Szervező kizárja a felelősséget a játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképességükben részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek törvényes képviselő hozzájárulása nélküli vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítések szervezőknek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítésből, illetve annak késedelméből eredő, játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék teljesítésével kapcsolatos bárminemű polgári jogi felelőssége kizárt, kivételt képeznek a Polgári Törvénykönyv 6:152. § és 6:526. § rendelkezései, kizárólag a szándékosan, továbbá az emberi életet, testi épséget, valamint egészséget megkárosító szerződésszegésért és károkozásért való felelősség eseteit.

9.      Adatkezelés, adatvédelem: Az Adatkezelési Szabályzat a Játékszabályzat 1. számú mellékletében található meg.

10.  Vegyes rendelkezések: A jelen Játékszabályzatban nem tárgyalt esetekre a magyar jog az irányadó.

A Játátkos a Nyereményjátékba való regisztrálással elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzat előzetes értesítés nélküli módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására, felfüggesztésére, visszavonására és egyéb változtatásokra. A Játékszabályzat elérhető a www.sarkcsillagsport.hu weboldalon, az esetleges módosításokról is ezen weboldalon értesülhetnek a Játékosok.

A Játékosok bármikor visszavonhatják részvételi szándékukat a Játékból. Ebben az esetben a visszavonó nyilatkozatot az info@sarkcsillagsport.hu e-mail címen tehetnek.

 Budapest, 2021.06.01.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

(SALOMON ULTRA GLIDE NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ)

Nyereményjáték szabályzat 1. számú melléklete

PREAMBULUMA

Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy rögzítse Sikercsillag Kft. által a hivatalos Facebook és Instagram oldalon meghirdetett Salomon Ultra Glide Nyereményjátékban alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, melyeket nyereményjátékok során alkalmaz.

ADATKEZELÉSRE JOGOSULTAK

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó Sikercsillag Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett „Salomon Ultra Glide” nyereményjáték („Nyereményáték”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. A Játékkal összefüggésben megadott adatok kezelését és feldolgozását is a Sikercsillag Kft. végzi. Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 98., cégjegyzékszám: 01-09-948812, adószám: 23010385-2-41, E-mail: info@sarkcsillagsport.hu, Telefon: +36-20-4902771

FOGALOM MAGYARÁZAT

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényértelmező rendelkezéseivel egyezően:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.(Jelen esetben: Játkos/Nyertes)

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat -különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat –teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat,DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

A KEZELT ADATOK KÖRE

Játékra történő regisztráció és sorsolás során:

teljes név

e-mail cím

pontos lakcím

telefonszám

vásárlást igazoló nyugta vagy számla száma

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

Játékra történő regisztráció és a sorsolás során az Adatkezelő a megadott személyes adatokat kizárólag a Nyereményjátékkal összefüggésben, a Nyereményjáték időtartama alatt a játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mail, telefon) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása, postázása céljából kezeli, illetve dolgozza fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt nem nyertes játékosok személyes adatát (teljes név, e-mail cím, pontos lakcím, telefonszám) a Játék lezárását követően törli. Abban az esetben, ha a Játékos a Nyereményre jogosult, úgy adatai a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kerülnek megőrzésre. A Játékosok a játékban történő részvétellel egyidejűleg kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesként a nevük a szervező hivatalos facebook oldalának üzenőfalán és hivatalos Instagram oldalán közzétételre kerüljön.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, azaz a Játékos a Nyereményjátékban történő részvétellel (regisztrációs adatlap kitöltésével) és aláírásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozza fel. A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg, az ennek megszegésével akár az Adatkezelőnek, akár harmadik személynek okozott károkért felelősséggel tartozik. Az Adatkezelő nem köteles az adatok helyességét, illetve hitelességét ellenőrizni.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

 A személyes adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő jogosult. Az adatfeldolgozás célja: a Nyereményjátékban a Nyertesek és tartalék Nyertesek adatainak adatbázisban történő biztonságos tárolása.

JÁTÁKOS JOGAI SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOALTBAN

A Játékos kérelmezheti az Adatkezelőnél:

- a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

- személyes adatainak helyesbítését, valamint

- személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A Játékos kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A fent hivatkozott tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A Játékos tájékoztatását az Adatkezelő csak a jogszabályban foglalt esetben, valamint az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) játékos annak törlését vagy korlátozását kéri- kivéve a kötelező adatkezelést-

c) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: E-mail: info@sarkcsillagsport.hu

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a Játékos az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A játékos az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit az alábbi elérhetőségeken jelezheti az adatkezelő részére:

A Nemzeti Adatvédelmi Hatóság elérhetősége:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2021.06 01.